Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Krachtigengezond.nl Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Krachtigengezond.nl en de sporter en alle werkzaamheden van Krachtigengezond.nl, en zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. 2. Bij inschrijving voor lessen en evenementen verklaart de sporter akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 3. Onder sporter wordt verstaan: de deelnemer aan de lessen of evenementen van Krachtigengezond.nl. 4. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Krachtigengezond.nl. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.Krachtigengezond.nl. 5. De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en evenementen zijn strikt persoonlijk. 6. Krachtigengezond.nl behoudt zich het recht voor sporters te weigeren bij misbruik van het lidmaatschapsysteem of van de faciliteiten van Krachtigengezond.nl. 7. De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Krachtigengezond.nl gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Verantwoordelijkheden en plichten Krachtigengezond.nl 1. Krachtigengezond.nl verzorgt lessen en evenementen gedurende de overeengekomen periode respectievelijk op de aangekondigde datum. 2. Krachtigengezond.nl laat zijn lessen en evenementen verzorgen door of onder verantwoordelijkheid van een hiertoe gekwalificeerde instructeur. Deze instructeur werkt naar beste kunnen en weten. 3. Krachtigengezond.nl is ervoor verantwoordelijk dat vakkennis en kwaliteit van haar medewerkers op peil zijn. 4. Krachtigengezond.nl zorgt ervoor dat de accommodatie, gebruikte apparatuur en welke andere gebruikte middelen dan ook, in goede staat verkeren. 5. Bij inschrijving voor lessen en evenementen stelt Krachtigengezond.nl de sporter op de hoogte van: * de aanvang van de lessen respectievelijk de datum van het evenement * de inhoud van de lessen en evenementen * het aantal lessen * de lestijden of aanvangstijden * de tijdsduur van lessen of evenementen * de frequentie van de lessen * eventuele overige informatie Eigen risico en aansprakelijkheid 1. Bezoek aan de ruimtes van Krachtigengezond.nl evenals gebruik van faciliteiten zoals garderobe en douche is geheel op eigen risico. 2. De sporter neemt op eigen risico deel aan lessen en evenementen. 3. Krachtigengezond.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na lessen en evenementen mocht overkomen. 4. Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Krachtigengezond.nl of gehuurde faciliteiten door Krachtigengezond.nl toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald. Deelname en uitsluiting van de sporter 1. Krachtigengezond.nl behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren. 2. Sporters en bezoekers – dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van Krachtigengezond.nl te houden aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van Krachtigengezond.nl op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan. 3. Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Krachtigengezond.nl in strijd met één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van Krachtigengezond.nl en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft Krachtigengezond.nl het recht met onmiddellijke ingang de deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de ruimtes van Krachtigengezond.nl te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het lesgeld. Inschrijving en betaling 1. Krachtigengezond.nl behoudt zich het recht voor het totale aantal ingeschrevenen te beperken in verband met de kwaliteit van de lessen, evenals de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen. 2. Krachtigengezond.nl behoudt zich het recht voor personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan lessen of evenementen. 3. Inschrijving is mogelijk zowel schriftelijk door middel van het inschrijfformulier als per e-mail via het elektronische inschrijfformulier op de website. 4. Na inschrijving is de sporter het volledige door Krachtigengezond.nl gehanteerde lesgeld verschuldigd. 5. Bij het inschrijven voor een cursus of evenement dienen de verschuldigde lesgeld of deelnamegelden tijdig te worden voldaan volgens de aanwijzingen van Krachtigengezond.nl. 6. De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de lesgelden en andere deelnamegelden. Als de sporter hierbij in gebreke blijft, vervalt de inschrijving en is deelname niet gegarandeerd. 7. Als de sporter na inschrijving zonder opgaaf van redenen het lesgeld of deelnamegeld niet betaalt, behoudt Krachtigengezond.nl zich het recht voor de sporter een betalingsherinnering te sturen. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting zoals in deze herinnering staat vermeld, gaat de betalingsvordering ter incasso. Lesgelden en deelnamegelden zijn direct invorderbaar, verhoogd met wettelijke rente en eventuele buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten en administratiekosten, verbonden aan de inning. 8. Aan acties, kortingen of speciale aanbiedingen kunnen, vooraf of achteraf, geen rechten worden ontleend. Annuleren door Krachtigengezond.nl 1. Krachtigengezond.nl mag lessen of evenementen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte etc. 2. Ingeval van annulering voor de aanvang van een blok lessen, een les of een evenement, heeft de sporter recht op terugbetaling van het lesgeld of deelnamegeld, voor zover van toepassing naar rato van het aantal niet genoten lessen. Annuleren door en afwezigheid van de sporter 1. De sporter kan een blok lessen of voor een evenement uiterlijk twee weken voor de aanvang annuleren. In dat geval wordt er € 10,- aan annuleringskosten per persoon in rekening gebracht. Betaalde lesgelden of deelnamegelden worden na aftrek van deze annuleringskosten geretourneerd. Als de lesgelden of deelnamegelden nog niet zijn betaald, dient er alsnog € 10,- aan annuleringskosten te worden voldaan. 2. Cursussen die de sporter annuleert binnen twee weken voor een blok lessen of voor een evenement dienen in hun geheel te worden betaald. 3. Afwezigheid van de sporter bij een of meer lessen na de start van een blok lessen geeft de sporter geen recht op enige vermindering of restitutie van het lesgeld. 4. Gemiste lessen kan de sporter in overleg met Krachtigengezond.nl inhalen. 5. Annulering dient schriftelijk te gebeuren en kan per e-mail worden verzonden naar info@Krachtigengezond.nl. 6. De sporter is zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende annulering tijdig en in goede orde door Krachtigengezond.nl is ontvangen. 7. Een sporter die zelf niet komt deelnemen, kan eenmalig een les overdragen aan een ander persoon zolang er geen sprake is van betalingsachterstanden of eerdere overdragingen. Overdragen van een les gebeurt in overleg met en na toestemming van Krachtigengezond.nl. 9. Overdragen van meerdere lessen is niet mogelijk. Beeld- en geluidsdragers, kijken 1. Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord voor, tijdens of na lessen en evenementen is niet toegestaan. Onder deze beeld- en geluidsdragers kunnen bijvoorbeeld worden verstaan foto, film, video, tape etc. 2. Het is niet toegestaan om mensen mee te nemen die komen kijken. Toegang tot de zaal is enkel toegestaan voor geregistreerde deelnemers. Kleding, schoenen en handdoek 1. Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht. 2. Het dragen van knellende of anderszins gevaarzettende kleding of sieraden e.d. is niet toegestaan. 3. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan. 4. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. 5. Schoenen dienen te zijn voorzien van een niet-afgevende rubber zool, bij voorkeur niet zwart. 6. Straatschoeisel of buiten gedragen schoenen zijn niet toegestaan. 7. Het gebruik van een handdoek is bij iedere activiteit verplicht. Drank, etenswaren en roken 1. Alleen drinkflessen met een afsluitbare dop zijn toegestaan. 2. Roken is niet toegestaan. Kinderen en huisdieren 1. Kinderen onder vijftien jaar mogen alleen onder begeleiding van hun ouder/voogd in de ruimtes van Krachtigengezond.nl verblijven. 2. Enige letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door – al dan niet geoorloofde toegang tot de ruimtes van Krachtigengezond.nl, is voor eigen risico van ouder/voogd. 3. Huisdieren zijn niet toegestaan. Klachten Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Krachtigengezond.nl te worden ingediend. Dit kan door middel van een e-mail aan info@Krachtigengezond.nl. Krachtigengezond.nl maakt binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht zijn standpunt hierover gemotiveerd kenbaar aan de klager. Slotbepalingen 1. Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2009. Voorgaande voorwaarden komen hierbij te vervallen. 2. De voorwaarden kunnen tussentijds door Krachtigengezond.nl worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden. 3. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Krachtigengezond.nl. 4. Geschillen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht en worden met de toepasselijke competentieregels voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag gebracht.